درباره ام about me

my colors رنگ ها یم

صداهایم my sounds

حرف هایم my words

تازه هایم my news

لینک هایم my links

شاعر شدم نوشته شده در 10 مهر 1391

آمدی و خورشید تابید،

آسمان حسود به نبود تو

 دل خوش كرده بود!

جاری شدی و ...

                       شاعر شدم.