درباره ام about me

my colors رنگ ها یم

صداهایم my sounds

حرف هایم my words

تازه هایم my news

لینک هایم my links

سقوط نوشته شده در 12 آذر 1391

 

سقوط

من و افتادن از چشمانت؟!

چه سقوط وهمناکی...